duba_ny_slider_1200_600

Nyheder — Efterår 2014

Groove

groove_slider

Nyheder — Efterår 2014

Bevel

pab_slider

Nyheder — Efterår 2014

Stick ETK

valea_slider

Nyheder — Efterår 2014

Valea

Nyheder

Inter­es­serer du dig for design, møbler, mode og trends? Kan du sikre os de bedste aftaler til de rigtige priser? Er du god til at netværke? Hvis du kan svare ja, er du måske vores nye indkøbschef. Læs jobopslag

Duba-B8 i dag

Miljø­mi­ni­steriet har udvalgt Duba-B8 sammen med 13 andre virk­som­heder til at vise vejen for, hvordan miljø­mæssige opti­me­ringer i produktion også kan være en god inve­stering på bund­linjen.
Læs mere

Vores løfter

Duba-B8s produkter  er altid produ­ceret med størst mulig omtanke for natur og miljø. Vi er certi­fi­cerede efter højeste standard, og vi er garant for unikke, flek­sible og holdbare produkter.
Se løfter

Vores produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi konti­nuert på at skabe produkter– og løsninger med omtanke for miljø og omverden. Vores arbejde bygger på et værdisæt som defi­neres nærmere her.
Se produkter 

Cases

 
grundfos_case_hvid
it_parken_high
siemens
utdanning_logo
dgi_byen
vestas

Udvalgte produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi med et organisk voksende port­folio af produkter. I samar­bejde med eksperter og fagfolk opda­teres og opti­meres vores sortiment løbende, og vi arbejder konstant på at gøre såvel indret­nings­løs­ninger som produkter bedre og mere bæredygtige. Vores nuvæ­rende produkter er inddelt i følgende kategorier:

Listen skal opfattes som en vejle­dende inde­xering, da de fleste produkter er flek­sible og vil kunne anvendes i flere forskellige funk­tioner. Hos Duba-B8 i Bjer­ringbro speci­al­frem­stiller vi desuden en stor del vores sortiment efter vores kunders ønsker, kontakt os venligst for mere information.

Om Duba-B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vi arbejder til daglig ud af vores hoved­kontor i Bjer­ringbro, og tillægger vores kerne jyske rødder stor værdi. Vi er stolte over, at have en orga­ni­sation der beskæf­tiger ca. 175 medar­bejdere, og vi er endnu mere stolte af, at vi har formået at bevare langt stør­ste­delen af vores arbejds­pladser i– og omkring vores hoved­kontor i Danmark.

Ved at bevare vores arbejds­pladser i Danmark, kan vi sikre fuld gennem­sig­tighed i produk­tions­kæden, og vi er dermed jeres garanti for fuld kontrol over produk­tionen gennem hele processen; fra bestilling, over arbejds­forhold og produktion, til montering og genaf­hentning af produkter.

Vi har gen­nem mange år stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi anvender, skal komme fra skov­om­råder med genplant­nings­pro­grammer. For at kunne videre­for­midle en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug til vores kunder, har det der­for været et natur­ligt ”next step”, at få papir på træ­ets oprin­delse; læs mere om det HER. Ud fra vores ker­ne­kom­pe­ten­cer: indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logistik, har vi iden­ti­fi­ceret nogle ambi­tiøse mål for hvad vi som virk­somhed gerne vil opnå.

 • 100 Years of Danish Craftsmanship

  Hos Duba-B8 er vi stolte af vores håndværkstradition. Siden den spæde begyn­delse har vores pro­duk­tion fun­det sted på den jyske hede, en kva­li­tet vi i dag er stolte af at kunne videreføre.

 • Cust­o­mer Dri­ven Solutions

  Duba-B8 sæt­ter en ære i at for­stå enhver kun­des indi­vi­du­elle behov. På bag­grund af åben­hed og dia­log, til­pas­ser, pro­du­ce­rer, leve­rer og mon­te­rer vi en skræd­der­syet løs­ning efter netop Jeres ønske.

 • Unique Cust­o­mer Experiences

  Hos Duba-B8 ople­ver vi, at den unikke kun­de­op­le­velse har dan­net gro­bund for mange af de varige part­ner­ska­ber vi har opbyg­get gen­nem tiden.

 • Sustai­na­bi­lity

  Hos Duba-B8 ser vi bære­dyg­tig­hed som en natur­lig del af vores kon­ti­nu­erte orga­ni­sa­to­ri­ske udvikling.

Support

Hos Duba-B8 er vi stolte af vores servi­ce­center, og skulle du have spørgsmål, sidder vi klar til at besvare dem efter bedste evne.

Hvad enten det måtte være gene­relle spørgsmål om Duba-B8, udvalgte produkt­spe­ci­fi­ka­tioner eller blot et ønske om at komme i kontakt med en medar­bejder, så er vi altid klar til at assi­stere dig i din søgen. Find vores kontakt­for­mular her