Slide background

Nyhe­der — Efterår 2014

Gro­ove

Slide background

Nyhe­der — Efterår 2014

Bevel

Slide background

Nyhe­der — Efterår 2014

Stick ETK

Slide background

Nyhe­der — Efterår 2014

Valea

Nyhe­der

Til snar­lig til­træ­den søger vi 2 kva­li­tets­be­vid­ste, plig­top­fyl­dende og flek­sible med­ar­bej­dere til kant­for­ma­te­rings­an­læg­get i vores pro­duk­tion i Bjer­ring­bro. Stil­lin­gerne er til vores nathold.

Læs mere

Duba-B8 i dag

Duba-B8 del­ta­ger på World Archi­tec­ture Festi­val i Sin­ga­pore, hvor nyt ini­ti­a­tiv skal prom­overe Dan­mark som fore­gang­sland inden for bære­dyg­tig arki­tek­tur, byplan­læg­ning og design – og udvide dan­ske virk­som­he­ders net­værk og poten­ti­ale i branchen.

Læs mere

Vores løf­ter

Duba-B8s pro­duk­ter  er altid pro­du­ce­ret med størst mulig omtanke for natur og miljø. Vi er cer­ti­fi­ce­rede efter høje­ste stan­dard, og vi er garant for unikke, flek­sible og hold­bare pro­duk­ter.
Se løf­ter

Vores pro­duk­ter

Hos Duba-B8 arbej­der vi kon­ti­nu­ert på at skabe pro­duk­ter– og løs­nin­ger med omtanke for miljø og omver­den. Vores arbejde byg­ger på et vær­di­sæt som defi­ne­res nær­mere her.
Se pro­duk­ter 

Cases

 
grundfos_case_hvid
it_parken_high
siemens
utdanning_logo
dgi_byen
vestas

Udvalgte pro­duk­ter

Hos Duba-B8 arbej­der vi med et orga­nisk vok­sende port­fo­lio af pro­duk­ter. I sam­ar­bejde med eks­per­ter og fag­folk opda­te­res og opti­me­res vores sor­ti­ment løbende, og vi arbej­der kon­stant på at gøre såvel indret­nings­løs­nin­ger som pro­duk­ter bedre og mere bæredygtige. Vores nuvæ­rende pro­duk­ter er ind­delt i føl­gende kategorier:

Listen skal opfat­tes som en vej­le­dende inde­xe­ring, da de fle­ste pro­duk­ter er flek­sible og vil kunne anven­des i flere for­skel­lige funk­tio­ner. Hos Duba-B8 i Bjer­ring­bro spe­ci­al­frem­stil­ler vi des­u­den en stor del vores sor­ti­ment efter vores kun­ders ønsker, kon­takt os ven­ligst for mere information.

Om Duba-B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vi arbej­der til dag­lig ud af vores hoved­kon­tor i Bjer­ring­bro, og til­læg­ger vores kerne jyske rød­der stor værdi. Vi er stolte over, at have en orga­ni­sa­tion der beskæf­ti­ger ca. 175 med­ar­bej­dere, og vi er endnu mere stolte af, at vi har for­mået at bevare langt stør­ste­delen af vores arbejds­plad­ser i– og omkring vores hoved­kon­tor i Danmark.

Ved at bevare vores arbejds­plad­ser i Dan­mark, kan vi sikre fuld gen­nem­sig­tig­hed i pro­duk­tions­kæ­den, og vi er der­med jeres garanti for fuld kon­trol over pro­duk­tio­nen gen­nem hele pro­ces­sen; fra bestil­ling, over arbejds­for­hold og pro­duk­tion, til mon­te­ring og genaf­hent­ning af produkter.

Vi har gen­nem mange år stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi anven­der, skal komme fra skov­om­rå­der med gen­plant­nings­pro­gram­mer. For at kunne videre­for­midle en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug til vores kun­der, har det der­for været et natur­ligt ”next step”, at få papir på træ­ets oprin­delse; læs mere om det HER. Ud fra vores ker­ne­kom­pe­ten­cer: indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logi­stik, har vi iden­ti­fi­ce­ret nogle ambi­tiøse mål for hvad vi som virk­som­hed gerne vil opnå.

 • 100 Years of Danish Craftsmanship

  Hos Duba-B8 er vi stolte af vores håndværkstradition. Siden den spæde begyn­delse har vores pro­duk­tion fun­det sted på den jyske hede, en kva­li­tet vi i dag er stolte af at kunne videreføre.

 • Cust­o­mer Dri­ven Solutions

  Duba-B8 sæt­ter en ære i at for­stå enhver kun­des indi­vi­du­elle behov. På bag­grund af åben­hed og dia­log, til­pas­ser, pro­du­ce­rer, leve­rer og mon­te­rer vi en skræd­der­syet løs­ning efter netop Jeres ønske.

 • Unique Cust­o­mer Experiences

  Hos Duba-B8 ople­ver vi, at den unikke kun­de­op­le­velse har dan­net gro­bund for mange af de varige part­ner­ska­ber vi har opbyg­get gen­nem tiden.

 • Sustai­na­bi­lity

  Hos Duba-B8 ser vi bære­dyg­tig­hed som en natur­lig del af vores kon­ti­nu­erte orga­ni­sa­to­ri­ske udvikling.

Sup­port

Hos Duba-B8 er vi stolte af vores ser­vi­ce­cen­ter, og skulle du have spørgs­mål, sid­der vi klar til at besvare dem efter bed­ste evne.

Hvad enten det måtte være gene­relle spørgs­mål om Duba-B8, udvalgte pro­dukt­spe­ci­fi­ka­tio­ner eller blot et ønske om at komme i kon­takt med en med­ar­bej­der, så er vi altid klar til at assi­stere dig i din søgen. Find vores kon­takt­for­mu­lar her