duba_ny_slider_1200_600

NYE PRODUKTER

Groove

groove_slider

NYE PRODUKTER

Bevel

pab_slider

NYE PRODUKTER

Stick ETK

valea_slider

NYE PRODUKTER

Valea

Nyheder

Vi er stolte af at kunne meddele, at Duba-B8 er blevet nomi­neret til CSR Strategy Prize 2015 for vores arbejde med CSR i alle led af forret­ningen.
Læs mere

SKI-Aftaler

Som leve­ran­dør til 67 dan­ske kom­mu­ner og offent­lige insti­tu­tio­ner leverer Duba-B8 kvalitets møb­ler pro­du­ce­ret med tanke for miljø og omverden til en favorabel pris.
Læs mere

Vores produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi konti­nuert på at skabe produkter– og løsninger med omtanke for miljø og omverden. Vores arbejde bygger på et værdisæt som defi­neres nærmere her.
Se produkter 

Cases

 
grundfos_case_hvid
it_parken_high
siemens
utdanning_logo
dgi_byen
vestas

Udvalgte produkter

Hos Duba-B8 arbejder vi med et organisk voksende port­folio af produkter. I samar­bejde med eksperter og fagfolk opda­teres og opti­meres vores sortiment løbende, og vi arbejder konstant på at gøre såvel indret­nings­løs­ninger som produkter bedre og mere bæredygtige. Vores nuvæ­rende produkter er inddelt i følgende kategorier:

Listen skal opfattes som en vejle­dende inde­xering, da de fleste produkter er flek­sible og vil kunne anvendes i flere forskellige funk­tioner. Hos Duba-B8 i Bjer­ringbro speci­al­frem­stiller vi desuden en stor del vores sortiment efter vores kunders ønsker, kontakt os venligst for mere information.

Om Duba-B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vi arbejder til daglig ud af vores hoved­kontor i Bjer­ringbro, og tillægger vores kerne jyske rødder stor værdi. Vi er stolte over, at have en orga­ni­sation der beskæf­tiger ca. 175 medar­bejdere, og vi er endnu mere stolte af, at vi har formået at bevare langt stør­ste­delen af vores arbejds­pladser i– og omkring vores hoved­kontor i Danmark.

Ved at bevare vores arbejds­pladser i Danmark, kan vi sikre fuld gennem­sig­tighed i produk­tions­kæden, og vi er dermed jeres garanti for fuld kontrol over produk­tionen gennem hele processen; fra bestilling, over arbejds­forhold og produktion, til montering og genaf­hentning af produkter.

Vi har gen­nem mange år stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi anvender, skal komme fra skov­om­råder med genplant­nings­pro­grammer. For at kunne videre­for­midle en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug til vores kunder, har det der­for været et natur­ligt ”next step”, at få papir på træ­ets oprin­delse; læs mere om det HER. Ud fra vores ker­ne­kom­pe­ten­cer: indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logistik, har vi iden­ti­fi­ceret nogle ambi­tiøse mål for hvad vi som virk­somhed gerne vil opnå.

 • 100 Years of Danish Craftsmanship

  Hos Duba-B8 er vi stolte af vores håndværkstradition. Siden den spæde begyn­delse har vores pro­duk­tion fun­det sted på den jyske hede, en kva­li­tet vi i dag er stolte af at kunne videreføre.

 • Cust­o­mer Dri­ven Solutions

  Duba-B8 sæt­ter en ære i at for­stå enhver kun­des indi­vi­du­elle behov. På bag­grund af åben­hed og dia­log, til­pas­ser, pro­du­ce­rer, leve­rer og mon­te­rer vi en skræd­der­syet løs­ning efter netop Jeres ønske.

 • Unique Cust­o­mer Experiences

  Hos Duba-B8 ople­ver vi, at den unikke kun­de­op­le­velse har dan­net gro­bund for mange af de varige part­ner­ska­ber vi har opbyg­get gen­nem tiden.

 • Sustai­na­bi­lity

  Hos Duba-B8 ser vi bære­dyg­tig­hed som en natur­lig del af vores kon­ti­nu­erte orga­ni­sa­to­ri­ske udvikling.

Support

Hos Duba-B8 er vi stolte af vores servi­ce­center, og skulle du have spørgsmål, sidder vi klar til at besvare dem efter bedste evne.

Hvad enten det måtte være gene­relle spørgsmål om Duba-B8, udvalgte produkt­spe­ci­fi­ka­tioner eller blot et ønske om at komme i kontakt med en medar­bejder, så er vi altid klar til at assi­stere dig i din søgen. Find vores kontakt­for­mular her

Tilmeld dig Duba-B8's nyhedsbrev

Modtag nyheder om møbler, indretning og meget mere direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage en bekræftelsesmail i din indbakke inden længe.